Product was successfully added to your shopping cart.
-->

(0)5 7305050 KONTAKTIRAJTE NAS

0item(s)

Vaša košarica je prazna

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE PROGRAME Ideja turizem d.o.o.


I. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe oz. prijavnice/voucherja oz. potovalnega dokumenta, ki jo skleneta IDEJA TURIZEM.d.o.o. (v nadaljevanju IDEJA TURIZEM) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma; potovanje, izlet ali počitnice (v nadaljevanju program). V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. 

Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira IDEJA TURIZEM, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev.

Naročnik oz potnik je vsaka oseba, ki je opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge stroritve Ideja turizem .in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

 

II. PRIJAVA

Potnik se za programe, ki jih organizira IDEJA TURIZEM, prijavi v poslovalnici IDEJA TURIZEM ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi skleneta IDEJA TURIZEM.in potnik pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje točne podatke o določenem programu, ali pa se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke in predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program in plačati prijavnino ter stroške rezervacije.

Od januarja 2007, pri prodaji turističnih programov zaračunavamo stroške prijave v višini 13 € na prijavnico/voucher oziroma 13 € pri programih, pripravljenih po naročilu. Pri sestavi kompleksnih ponudb IDEJA TURIZEM D.O.O.zahteva varščino za pripravo ponudbe v višini 20 €.

Potnik ob prijavi podpiše, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema, tako postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika kot za IDEJA TURIZEM.

V primeru telefonske oz. prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oz. po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani http://www.IDEJA TURIZEM.si oz. jih IDEJA TURIZEM D.O.O.potniku posreduje po klasični ali eletronski pošti.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava je za potnika zavezujoča. Od nje lahko odstopi le z v skladu z določili o potnikovi odpovedi programa (VIII. točka splošnih pogojev). V primeru prijave po telefonu ali internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil aranžma. 

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo posredovano v pisni ali ustni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje kateregakoli izmed navedenih podatkov. 

 

III. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni oz. na TRR IDEJA TURIZEM-a ali pri pooblaščeni agenciji.

Potnik ob prijavi plača prijavnino in stroške rezervacije. Stroški rezervacije znašajo 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu. Preostali del plača potnik ob izročitvi potovalnega dokumenta oz. prijavnice/voucherja s strani IDEJA TURIZEM-a najmanj 8 dni pred začetkom potovanja, oz. kot je navedeno v programu. V primeru, da potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača aranžmaja v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in IDEJA TURIZEM D.O.O.ravna po določilih o potnikovi odpovedi programa. 

Pravočasno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih in navodilih za turistične programe, udeležbo oz. prosto mesto na posameznem programu.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji programa dokument o plačanem programu (prijavnica/voucher/potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja programa potnika ne sprejme na program.

Potnik lahko plača z gotovino ali drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA,...) turističnega aranžmaja ali druge storitve IDEJA TURIZEM, v primeru vračila plačila IDEJA TURIZEM D.O.O.v nobenem primeru ne more izplačati gotovine. Potnik lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno agencijo.

 

IV. CENE

Cene so določene v programih in veljajo od dneva objave programa. 

IDEJA TURIZEM D.O.O.si pridržuje pravico do spremembe cene programa v skladu z Obligacijskim zakonikom in zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji, v primeru sprememb v menjalnem tečaju ali sprememb v tarifah prevozov ali drugih storitev in cen, ki vplivajo na ceno programa. O spremembi cen IDEJA TURIZEM D.O.O.obvesti potnika pisno ali ustno. 

IDEJA TURIZEM D.O.O.lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru IDEJA TURIZEM D.O.O.ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

IDEJA TURIZEM D.O.O.lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oz. nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili. 

 

V. STORITVE, VŠTETE V CENI

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega programa na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

IDEJA TURIZEM D.O.O.ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v namestitvenem objektu ali na prevoznem sredstvu. 

 

VI. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste, ki praviloma niso vštete v ceni programa (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače. 

V primeru, da so k posameznemu programu razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. 

Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega programa na prijavnem mestu, če ni na programu določeno drugače. 

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji programa ali predstavniku IDEJA TURIZEM-a oz. ponudniku storitve v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

 

VII. ODSTOPNINA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odstopnino.

Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.

Odstopnina znaša 5% cene aranžmaja. S programom se lahko določi drugačna višina odstopnine oz., da odstopnina ni mogoča.

Ne glede na plačano odstopnino ima IDEJA TURIZEM D.O.O.v primeru potnikove odpovedi aranžmaja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 13 € po napotnici/voucherju.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi vplačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oz., da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju in ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni vplačal odstopnine ima IDEJA TURIZEM D.O.O.pravico do povračila vseh svojih že nastalih stoškov, kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne IDEJA TURIZEM D.O.O.potniku.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu pričetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

 

VIII. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Potnik ima pravico, da pisno odpove aranžma v poslovalnici, v kateri se je prijavil. V tem primeru ima IDEJA TURIZEM D.O.O.pravico do povračila stroškov odpovedi aranžmaja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer do 45 dni pred odhodom administrativni stroški v višini 13 €.

-45-30 dni pred odhodom 10% cene

-29-22 dni pred odhodom 20 % cene 

-21-15 dni pred odhodom 30 % cene 

-14-8 dni pred odhodom 50 % cene 

-7-1 dni pred odhodom 80 % cene 

-če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga IDEJA TURIZEM D.O.O.bremeni za celotno vrednost aranžmaja.

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar IDEJA TURIZEM D.O.O.ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih IDEJA TURIZEM-u narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Ob ustni odpovedi programa mora potnik podpisati pisno izjavo o odpovedi programa. V primeru, da potnik te izjave ne podpiše, se šteje, kot da programa ni odpovedal.

Med programom lahko potnik prekine program samo na lastno željo in s pisno izjavo o prekinitvi.

V primeru, da potnik na lastno željo med programom pisno odstopi od nadaljnjega programa, ni upravičen do povračila stroškov. 

Potnik lahko med programom spremeni program oz. naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem krajevnega/lokalnega agenta (ki ga je pooblastil IDEJA TURIZEM), s tem, da mora IDEJA TURIZEM, kot organizatorja programa, o vsaki taki spremembi obvestiti najkasneje 8 dni po vrnitvi. Morebitne stroške takšnih sprememb nosi potnik sam. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani IDEJA TURIZEM-a zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati karšnekoli odškodnine ali znižanja cene. 

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna IDEJA TURIZEM D.O.O.potniku 20 € administrativnih stroškov, v primerih, ko so stroški višji, predvsem, kadar aranžma obsega tudi letalski prevoz, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov. 

IDEJA TURIZEM D.O.O.oz. pooblaščena oseba IDEJA TURIZEM D.O.O.-a lahko zavrne napotnico oz. voucher osebe, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc, predvsem kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih, ali ogrozil nemoteno izvajanje poteka programa. IDEJA TURIZEM D.O.O.v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal potovanje na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi. IDEJA TURIZEM D.O.O.bo uveljavljal vso škodo, ki bi jo na poti oz. med trajanjem izvajanja programa povzročil potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc.

 

IX. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavi na program, po katerem potuje v tujino, mora imeti veljaven individualni potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. 

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in IDEJA TURIZEM D.O.O.za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev programa potnika iz tega naslova ne odgovarja. 

Potnik si je dolžan pred potovanjem oziroma do roka, ki je naveden v programu, pridobiti vizume za države, v katere potuje. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna IDEJA TURIZEM D.O.O.tako, kot da je potnik program odpovedal. V primeru, da potniku ureja vizum IDEJA TURIZEM, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizuma IDEJA TURIZEM D.O.O.potniku ne vrača. IDEJA TURIZEM D.O.O.ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. 

Posredovanje IDEJA TURIZEM-a pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni programa, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar IDEJA TURIZEM-u ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih programa, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev programa, potnik sam nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem udeležencem programa.

 

X. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med programom izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, glede urejanja formalnosti pa se za nasvete lahko obrne na vodjo programa ali predstavnika IDEJA TURIZEM-a. 

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

 

XI. CARINSKI, DEVIZNI PREDPISI IN VELJAVNA ZAKONODAJA

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise ter veljavno zakonodajo Republike Slovenije kot tudi držav, v katere potuje. 

Če zaradi potnikovega nespoštovanja predpisov pride do zamude, dodatnih stroškov ali prekinitve programa, sam nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem udeležencem programa.

 

XII. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. 

V primeru, da so v programu navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, razen če bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo.

Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove in se je dolžan z njimi seznaniti pred začetkom potovanja.

IDEJA TURIZEM D.O.O.ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 

XIII. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in oz. drugih dragocenosti v hotelu. Prijavo izgubljene ali uničene prtljage naslovi potnik sam na prevoznika ali hotel. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem, v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. 

Posebna prtljaga, kot je kolo, surf, golf oprema..., se plača dodatno, in sicer ponavadi ob odhodu neposredno na letališču. Prevoz te prtljage je potrebno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve kapacitet vseeno pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala nosi potnik sam.

Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

IDEJA TURIZEM D.O.O.ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago.

Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba, in sicer na osnovi predpisov, ki so veljavni v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V primeru izgube ali poškodbe prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je bila prevoznik in izpolnjenega izroči predstavniku letalske družbe, en primerek pa zadrži zase. Na podlagi obrazca letalska družba povrne potniku odškodnino na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu. 

IDEJA TURIZEM D.O.O.prav tako ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz prevoznih sredstev (avtobusov, ladij ipd.) in namestitvenih objektov (sob, apartmajev..)

 

XIV. KATEGORIZACIJA OBJEKTOV IN OPIS STORITEV

Kategorizacija namestitvenih objektov navedena v programih IDEJA TURIZEM-a je označena s številom zvezdic oz. kategorijo objektov.

Objekti so v posamezne kategorije razvrščeni po zakonodaji države (veljavni v času izdaje programov), v kateri se nahajajo, torej niso kategorizirani s strani IDEJA TURIZEM-a, zato IDEJA TURIZEM D.O.O.zanje ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno IDEJA TURIZEM-a. 

Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi.

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo IDEJA TURIZEM D.O.O.bolj kot pisne navedbe v programu. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno napisan program, pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. IDEJA TURIZEM D.O.O.prav tako ne odgovarja za informacije na spletnih straneh posameznih hotelov oz. ponudnikov storitev, saj gre za njihove domače strani, na oblikovanje katerih IDEJA TURIZEM D.O.O.nima vpliva. Opis storitev in objektov v posameznem programu velja samo za ta program oz. za plačilo izbranega objekta po cenah objavljenih v posameznem programu. V primeru “last minute” ponudb, “akcij”, “klubov” in drugih posebnih ponudb veljajo samo opisi, ki so navedeni zraven konkretne ponudbe, čeprav lahko vaš objekt najdete tudi v drugem IDEJA TURIZEM-ovem programu.

 

XV. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Če so storitve navedene v programu, opravljene slabo lahko potnik poda pritožbo oziroma reklamacijo. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko le vsak potnik sam, v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer IDEJA TURIZEM D.O.O.take reklamacije ne bo upošteval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja (oz. ponudnika storitve), prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Pritožbeni postopek:

1. Takoj v kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik je dolžan pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom oz. ponudnikom storitve z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, IDEJA TURIZEM D.O.O.ne bo upošteval poznejše reklamacije in potnikom ne bo odgovarjal na pisno pritožbo.

2. Če vzroka pritožbe ni mogoče odpraviti, potnik s predstavnikom oz. ponudnikom storitve sestavi pisno potrdilo.

3. Najpozneje v dveh mesecih po povratku s potovanja mora potnik predati pisno pritožbo na prodajnem mestu, kjer se je prijavil za potovanje, ter priložiti pisno potrdilo predstavnika oz. ponudnika storitve in morebitne račune zaradi dodatnih stroškov. IDEJA TURIZEM D.O.O.bo vsebinsko obravnaval samo pritožbe z vsemi priloženimi dokumenti o vzroku reklamacije, vložene v zakonsko določenem roku.

4. IDEJA TURIZEM D.O.O.je dolžan izdati pisno odločbo k navedeni pritožbi v osmih dneh po njenem sprejemu oziroma v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve. 

5. Dokler IDEJA TURIZEM D.O.O.ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju katere koli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

IDEJA TURIZEM D.O.O.bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnostih ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo strinjal in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

Če pomanjkljivosti ni bilo mogoče rešiti na kraju samem in je po krivdi IDEJA TURIZEM-a prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine največ v višini realne vrednosti reklamiranega dela aranžmaja, ne pa tudi dela aranžmaja - storitev, ki jih je potnik že dobil in je bil z njimi zadovoljen. To določilo ne velja v primeru, da ima IDEJA TURIZEM D.O.O.pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

 

XVI. ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA 

IDEJA TURIZEM D.O.O.si pridržuje pravico v skladu z Obligacijskom zakonikom odpovedati program najpozneje 7 dni pred odhodom, če se zanj ne prijavi najmanjše potrebno število potnikov. Če v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov pri določenem prevoznem sredstvu naslednje:

-za izlete in potovanja z avtobusom najmanj 30 potnikov,

-za izlete in potovanja na rednih letalskih progah po Evropi najmanj 20 potnikov,

-za izlete in potovanja na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov,

-za izlete in potovanja s posebnimi letali, vlaki in ladjami (hidrogliserji itd.) najmanj 80 % zasedenosti le-teh.

V teh primerih IDEJA TURIZEM D.O.O.ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne celoten vplačani znesek oziroma znesek, ki ustreza delu neizkoriščenih storitev.

Prav tako si IDEJA TURIZEM D.O.O.pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izpolnjevanjem pogodbe nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti oz. jih odstraniti, za IDEJA TURIZEM D.O.O.pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenil pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe. 

Pri krožnih potovanjih oz. turah so lahko nekateri muzeji, cerkve, arheološka najdišča... zaprta prav tisti dan, ko je v programu predviden njihov ogled, zato si IDEJA TURIZEM D.O.O.pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda posameznih ogledov oz. do ekvivalentnih nadomestnih ogledov.

IDEJA TURIZEM D.O.O.lahko odpove pogodbo oz. odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s IDEJA TURIZEM D.O.O.-om, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oz. je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil IDEJA TURIZEM.

IDEJA TURIZEM D.O.O.si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe voznega reda prevoznikov ali nastopa višje sile (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne in zdravstvene zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih oblasti ipd.) in pravico do drugačne smeri programa, če se spremenijo pogoji (nov vozni red, višja sila ali drugi nepredvideni vzroki, na katere IDEJA TURIZEM D.O.O.ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe letalskega voznega reda, kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom. Ura odhoda je lahko tudi popoldanska oziroma večerna in ura vrnitve tudi jutranja. V vsakem primeru pa se dan odhoda in vrnitve štejeta kot dneva potovanja. IDEJA TURIZEM D.O.O.ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, v skladu z možnostmi. 

V primeru, da IDEJA TURIZEM D.O.O.odpove program, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizumov, potrebnih za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili zahtevani s programom. O kakršnikoli naknadni spremembi programa IDEJA TURIZEM D.O.O.potnike pisno ali ustno nemudoma obvesti.

IDEJA TURIZEM D.O.O.ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. IDEJA TURIZEM D.O.O.ne odgovarja za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud. Potnik v teh primerih ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.

V primeru, da stanje v kraju samem IDEJA TURIZEM-u ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko IDEJA TURIZEM D.O.O.namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije. 

 

XVII. OBVESTILO PRED ODHODOM

Za vse programe, ki vključujejo organiziran (letalski, avtobusni, ladijski..) prevoz ali za namestitev v zasebnih apartmajih, bo potnik najkasneje 5 dni pred odhodom prejel obvestilo, ki bo vsebovalo dodatne informacije in podrobnosti, vezane na program. Če obvestila v tem roku potnik ne prejme, se je dolžan oglasiti na prodajnem mestu, kjer se je prijavil, osebno ali po telefonu, sicer bo organizator domneval, da je obvestilo prejel. Neprejetje obvestila se ne obravnava kot višja sila; stroške, ki nastanejo zaradi tega ali zaradi nepopolnih ali nepravilnih naslovov na prijavnici/voucherju, zaradi katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, nosijo potniki.

 

XVIII. UPORABA PODATKOV

IDEJA TURIZEM D.O.O.vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. 

Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na program.

 

XIX. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora je pristojno stvarno sodišče v Kopru..

 

XX. POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE PROGRAME

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od Splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje Splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

 

XXI. NASTANITEV V SOBAH / APARTMAJIH

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (pogled na morsko stran, balkon, oprema, lega-orientacija, določeno nadstropje,…), bo nastanjen v eni od sob/apartmajev, ki so uradno registrirane za nastanitev gostov v določenem objektu. 

Razdelitev sob/apartmajev je v pristojnosti ponudnika storitev oz. hotelirja; IDEJA TURIZEM D.O.O.nima pri tem nobenega vpliva, vaše želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

Hotelir pri prihodih v poznih večernih urah ni dolžan potniku postreči z večerjo. Prosimo, upoštevajte, da rezervirana oskrba velja samo v času vašega bivanja na destinaciji. Na primer: če odpotujete nazaj domov zjutraj, vam kljub polpenzionu, polnem penzionu ali “all inclusive” odpade pravica do povračila kosila ali večerje.

Če ni v programu drugače navedeno je vselitev v sobe povsod po svetu praviloma možna po 14. uri, v apartmaje pa po 16. uri, pozne prihode je potrebno najaviti recepciji izbranega objekta. Zadnji dan pa je sobo/apartma potrebno zapustiti do 10. ure. Ure vselitev in izselitev veljajo ne glede na čas prihoda in odhoda letal. 

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v namestitvenih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom oz. ponudnikom storitve. IDEJA TURIZEM D.O.O.ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v namestitvenem objektu.

 

XXII. POSAMEZNA NASTANITEV V DVOPOSTELJNI SOBI

V primeru posamezne prijave za nastanitev v dvoposteljni sobi, lahko potnik prepusti IDEJA TURIZEM-u, da se le-ta potrudi najti potnika na istem programu, s katerim bo delil sobo, oz. ki je pripravljen z njim deliti sobo. 

Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo za primer, da IDEJA TURIZEM D.O.O.takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ni uspel najti. 

V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se takemu potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi, oz. se doplačilo obračuna pri končnem plačilu programa. 

 

XXIII. ZIMOVANJE

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato IDEJA TURIZEM D.O.O.ravna v primeru potnikove odpovedi potovanja zaradi pomanjkanja snega v skladu s Splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.

 

XXIV. AKCIJE IN PONUDBE “V ZADNJEM HIPU” ALI “LAST MINUTE” 

Vse akcijske ponudbe in ponudbe v zadnjem hipu oz. “last minute” programi niso aranžmaji navedeni v kataloški ponudbi IDEJA TURIZEM D.O.O.-a. Gre za posebno kategorijo aranžmajev, kjer IDEJA TURIZEM D.O.O.omogoča potniku zadnjo razpoložljivo namestitev v določeni regiji in/ali ponuja zadnja prosta mesta na zakupljenem prevoznem sredstvu. V kolikor kraj namestitve ni izrecno naveden s pogodbo ali programom, IDEJA TURIZEM D.O.O.jamči le za namestitev v regiji opredeljeni z letališčem pristanka.

V kolikor cena ni vplačana pravočasno, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Ena od značilnosti ponudb v zadnjem hipu oz. last minute je, da so zaradi kratkega časa do odhoda ugodnejše, zato v kolikor ni drugače določeno s pogodbo ali programom, odpoved last minute aranžmaja ni mogoča in ni mogoče zavarovanje z odstopnino. 

Ponudbe v zadnjem hipu/last minute in tudi različne Akcije so vezane na zadnja prosta mesta, ki se sicer ne prodajajo v redni prodaji, ker imajo pomankljivost oz. napako. Pri tovrstni namestitvi gre računati tudi na sobe in apartmaje, ki so skromno opremljeni oz. nimajo atraktivnega razgleda, torej gre za namestitve z napako, ki so zato ugodnejše in primernejše za potnike, ki jim kvaliteta bivanja v namembnem kraju ni zelo pomembna. 

Potnik, ki se odloči za last minute ali Akcija aranžma, je v skladu s temi Splošnimi pogoji opozorjen na stvarne in dejanske napake aranžmaja pred sklenitvijo pogodbe, zato nima pravice do uveljavljanja reklamacij ali zahtevkov, ki bi izvirali iz naslova neustrezne ali slabe namestitve oz. iz naslova slabih namestitvenih storitev, saj je bil na napake izrecno opozorjen s temi Splošnimi pogoji poslovanja.

 

XXV. PONUDBE “VSE VKLJUČENO” ALI “ALL INCLUSIVE”

Določeni objekti nudijo ponudbo “vse vključeno” ali “all inclusive”, kjer cene vključujejo praktično vso ponudbo npr. hrano, večino pijač, športne aktivnosti, animacijo… Vsebina ponudbe se od hotela do hotela, ki nudi tovrstno ponudbo razlikuje, zato priporočamo, da potniki pred izbiro natančno preberejo hotelske opise. 

 

XXVI. MEDCELINSKI PROGRAMI

Prijave potnikov za medcelinske programe sprejema IDEJA TURIZEM D.O.O.in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem programu to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60-dnevnega roka. 

Ob prijavi plača potnik prijavnino in stroške rezervacije v višini 30% vrednosti programa, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom programa, ko prejme potovalne dokumente. 

V primeru potnikove prijave na program znotraj 60-dnevnega roka pred pričetkom potovanja, IDEJA TURIZEM D.O.O.ne jamči razpisanih pogojev programa, ampak trenutno najugodnejše pogoje. 

IDEJA TURIZEM D.O.O.ne odgovarja za spremembe prihodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevozniki spremenijo, zato mora potnik pred posameznim odhodom oz. ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljni urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem. 

Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato IDEJA TURIZEM D.O.O.ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

 

XXVII. PROGRAMI OGLEDOV ŠPORTNIH PRIREDITEV 

IN POGOJI NAKUPA VSTOPNIC

Prijave potnikov za programe ogleda športnih prireditev sprejema IDEJA TURIZEM D.O.O.in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar najkasneje do 14 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem programu to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 14-dnevnega roka. 

Celoten znesek oziroma ceno vstopnice je potrebno plačati ob prijavi oz. naročilu vstopnice. Rezervacija, prednaročilo ali informativno naročilo ni mogoče. Naročilo vstopnic je nepreklicno, odpoved ni mogoča, že plačanih kupnin se ne vrača, ampak se izroči naročene vstopnice kupcu. 

Odstopnine pri nakupu vstopnic ni mogoče vplačati. To velja tudi pri programih z organiziranim prevozom - naročilo vstopnic je nepreklicno. Na prodajnem mestu potnik dobi navodila, koliko časa pred odhodom so še možna vplačila za posamezne vstopnice. IDEJA TURIZEM D.O.O.zagotavlja samo tiste cene vstopnic, ki so v celoti vplačane v s programom določenem roku. IDEJA TURIZEM D.O.O.zagotavlja določeno število vstopnic za posamezno prireditev in za te vstopnice veljajo cene, navedene v posameznem programu. Za dodatno naročene vstopnice ne more zagotoviti cen, ki so objavljene v posameznem programu. 

Cene vstopnic so izražene v EUR. IDEJA TURIZEM D.O.O.si pridržuje pravico spremeniti ceno če se spremenijo tečaji referenčnih valut.

Organizatorji posameznih prireditev ob nakupu vstopnic zahtevajo tudi navedbo osebnih podatkov. IDEJA TURIZEM D.O.O.vse pridobljene podatke o potnikih varuje kot navedeno v XVIII. točki Splošnih pogojev in navodil za turistične programe.IDEJA TURIZEM D.O.O.ne sprejema nikakršne materialne odgovornosti, če pride do spremembe tekmovalnega programa ali morda odpovedi tekmovanja. Ravno tako IDEJA TURIZEM D.O.O.ne prevzema nikakršne odgovornosti, če pride do sprememb cen vstopnic s strani prireditelja. IDEJA TURIZEM D.O.O.o takih spremembah potnike nemudoma obvesti. V primeru, da IDEJA TURIZEM D.O.O.odpove program, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila kupnine vstopnic. 

 

XXVIII. PRODAJA OZIROMA POSREDOVANJE ARANŽMAJEV

IDEJA TURIZEM D.O.O.ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje; od organizatorja prejete informacije predaja potniku. 

Vsi programi, kjer nastopa IDEJA TURIZEM D.O.O.kot posrednik, so posebej označeni, IDEJA TURIZEM D.O.O.je kot posrednik naveden na računu in prijavnici/voucherju. 

Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja.

Šteje se, da IDEJA TURIZEM D.O.O.prodaja tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem programa. 

 

XXIX. TELEFONSKA PRODAJA PROGRAMOV

V primeru telefonskega naročila oz. prodaje programa, če posamezni program to dopušča, se pogodba šteje za sklenjeno s posredovanjem številke kreditne kartice oz. v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev. 

Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oz. dogovorjen daljši oz. krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je telefonsko naročil program.

 

XXX. PRODAJA PROGRAMOV PREKO INTERNETA

V primeru naročila oz. prodaje programa preko interneta veljajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične programe in posebni pogoji oz. ponudba, objavljeni na internetni strani IDEJA TURIZEM-a. 

V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in določila posebnih pogojev oz. ponudbe, objavljene na internetni strani IDEJA TURIZEM-a nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oz. ponudbe. 

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je naročil program IDEJA TURIZEM-a prek interneta.

Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku treh dni po posredovanju naročila oz. prijave. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

 

XXXI. POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžnaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oz. potovanja ali na celotni turistični aranžma ali potovanje. 

Pogoji ali višina posameznega popusta je določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. 

V kolikor v posameznem programu niso predvideni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, ki so označeni v posameznem programu, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oz. prijavnici/voucherju in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za vstop v države, kamor potuje. 

V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. prijavnici/voucherju, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega programa.

 

XXXII. POTOVANJE Z DOMAČIMI ŽIVALMI

V primeru, da želite na dopust vzeti tudi domačo žival, se morate na prodajnem mestu pozanimati, ali bo to sploh mogoče in če, pod kakšnimi pogoji. 

IDEJA TURIZEM D.O.O.mora v tem primeru prositi letalskega prevoznika za potrditev in v objektu nastanitve preveriti, če so domače živali v izbranem objektu dovoljene. Nato vam IDEJA TURIZEM D.O.O.posreduje informacijo o ceni.

 

XXXIII. INFORMACIJA ZA POTNIKE - STANDARDNE INFORMACIJE ZA POVEZANE POTOVALNE ARANŽMAJE

Če po izbiri in plačilu ene potovalne storitve preko našega podjetja IDEJA TURIZEM d.o.o. rezervirate dodatne potovalne storitve za svoje potovanje ali počitnice, ne boste upravičeni do pravic, ki na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, veljajo za turistične pakete. Naše podjetje IDEJA TURIZEM d.o.o. zato ne bo odgovorno za ustrezno izvedbo posameznih potovalnih storitev. Prosimo, da se v primeru težav obrnete na zadevnega ponudnika storitev.

Če pa med istim obiskom spletnega mesta za rezervacije našega podjetja IDEJA TURIZEM d.o.o., obiskom poslovalnice našega podjetja ali stikom z njim rezervirate dodatne potovalne storitve, bodo potovalne storitve postale delo povezanega potovalnega aranžmaja. V tem primeru IDEJA TURIZEM d.o.o. v skladu s pravom EU zagotavlja jamstvo za vračilo vaših plačil IDEJI TURIZEM d.o.o. za storitve, ki niso bile opravljene zaradi likvidnostnih težav IDEJA TURIZEM d.o.o.

 

Opozarjamo vas, da to ne zagotavlja povračila v primeru likvidnostnih težav zaradi zadevnega ponudnika storitev.

 IDEJA TURIZEM d.o.o. je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovila pri Zavarovalnici Triglav, garancija TK49901458114.

 Potrošniki se lahko obrnejo na ta subjekt ali po potrebi na pristojni organ, če storitve likvidnostnih težav IDEJA TURIZEM d.o.o. niso izvedene.

 Opomba : to jamstvo  v primeru likvidnostnih težav ne zajema pogodb z drugimi strankami ( podjetji ), ki niso IDEJA TURIZEM d.o.o., ki se lahko izpolnijo kljub likvidnostnim težavam IDEJA TURIZEM d.o.o.

 

IDEJA TURIZEM D.O.O.d.o.o. 

Partizanska cesta 37

6210 Sežana

 

Sežana, december 2018  


Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju  

[profiler]
Memory usage: real: 29622272, emalloc: 29291104
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem